30.06.2018 tarihinde bitecek olan başvurularımızın ardından 02.07.2018 tarihinde Yabancı Öğrenciler Türkçe Seviye Belirleme Sınavı yapılacaktır. 10.07.2018 tarihinde http://www.igdir.edu.tr/ adresinde kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen evrakları ilanda belirtilecek olan tarihlerde teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda istenilen belgeler taratılarak online olarak sisteme yüklenir. Belgelerin sisteme yüklenmesinden öğrenciler sorumludur. Oluşabilecek sorunlardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

ÖNLİSANS-LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU BELGELERİ

1- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için başvuru formu. Farklı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formu Iğdır Üniversitesi genel ağ sayfası olan http://uluslararasiogrenci.igdir.edu.tr/kayıt bağlantısı üzerinde doldurulur.)

2- Lise diplomasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

3- Not Döküm Belgesinin (transkript) imzalı ve mühürlü sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği, veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

4- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

5- İki (2)  adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın taratılıp sisteme yükletilmesi gerekmektedir).

 

LİSANSÜSTÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU BELGELERİ

 

1- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için başvuru formu. Farklı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formu Iğdır Üniversitesi genel ağ sayfası olan http://uluslararasiogrenci.igdir.edu.tr/kayıt bağlantısı üzerinde doldurulur.)

2-Üniversite diplomasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

3- Not Döküm Belgesinin (transkript) imzalı ve mühürlü sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği, veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

4- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

5- İki (2)  adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın taratılıp sisteme yükletilmesi gerekmektedir)

 

Lisansüstü Eğitim İçin Dil Şartları

 

(1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan bir programına yerleştirilen öğrenciler 04/12/2008 tarih, 27074 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuru yapan adayların eğitim diline ilişkin aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir;

a)Türkçe öğretim yapan programlara lisansüstü eğitim için başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin o programda eğitimlerine başlayabilmeleri için en az (C1) seviyesinde Türkçe yeterlilik düzeyini sağlamış olduklarını belgelendirmeleri veya yurt içinde Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekir.

b)Yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuru yapan adaylar için Türkçe Dil Belgesi istenmez.

 c) Başvuruları alınan adayların, bu fıkranın (a) bendindeki belgelerden herhangi birisine sahip olmamaları halinde Türkçe öğretimi için eğitime başlamadan önce en fazla iki yarıyıl, Iğdır Üniversitesi TÖMER tarafından Türkçe kursuna alınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğretim dili yabancı dilde olan programlara başvuru yapan adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir:

a) Lisansüstü programın öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin, anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği lisans öğretimi verilen kurumlarında eğitim görüp, lisans öğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

b) Yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan, TOEFL yazılı sınavından en az 500, Bilgisayar dengi TOEFL sınavından en az 198, TOEFL IBT sınavından 72 puan almış olmak.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından (b) bendindeki sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

d)Iğdır Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından, yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) almak.

e) Bu fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu yönerge hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır.

f) Adayların bu fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan birini sağlayamamaları halinde yabancı dil öğretimi için eğitime başlamadan önce en fazla iki yarıyıl, Iğdır Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dil hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Öğretim dili yabancı dil olan programlarda yabancı dille verilen derslerin bu dile hâkim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dille ders verebilir ve danışmanlık yapabilirler:

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.

b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan (YDS) ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, DALF, PNDS yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden asgari 80 (seksen) puanla başarılı olması.